🌔
ขึ้น 9 ค่ำจนถึงขึ้น 14 ค่ำ
เฟส
90.81 %
อายุ
12 วัน 18 ชั่วโมง 2 นาที
ระยะทาง
382 603 กม
เวลา (UTC)
18 ก.ค. 2024 เวลา 17:00
เวลา
19 ก.ค. 2024 เวลา 0:00
เขตเวลา
Asia/Bangkok
Source: NASA «Moon Phase and Libration, 2024»
ข้างขึ้นข้างแรม
🌓
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
14 กรกฎาคม 2024 เวลา 5:49
🌕
วันเพ็ญ
21 กรกฎาคม 2024 เวลา 17:17
(เฟสต่อไป)
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
28 กรกฎาคม 2024 เวลา 9:51
🌑
เดือนมืด
4 สิงหาคม 2024 เวลา 18:13
ปฏิทินจันทรคติ 2024
ม.ค.
🌗
4.
🌑
11.
🌓
18.
🌕
26.
ก.พ.
🌗
3.
🌑
10.
🌓
16.
🌕
24.
มี.ค.
🌗
3.
🌑
10.
🌓
17.
🌕
25.
เม.ย.
🌗
2.
🌑
9.
🌓
16.
🌕
24.
พ.ค.
🌗
1.
🌑
8.
🌓
15.
🌕
23.
🌗
31.
มิ.ย.
🌑
6.
🌓
14.
🌕
22.
🌗
29.
ก.ค.
🌑
6.
🌓
14.
🌕
21.
🌗
28.
ส.ค.
🌑
4.
🌓
12.
🌕
20.
🌗
26.
ก.ย.
🌑
3.
🌓
11.
🌕
18.
🌗
25.
ต.ค.
🌑
3.
🌓
11.
🌕
17.
🌗
24.
พ.ย.
🌑
1.
🌓
9.
🌕
16.
🌗
23.
ธ.ค.
🌑
1.
🌓
8.
🌕
15.
🌗
23.
🌑
31.
รายการวันที่ 2024
2023 2025
เฟส วันที่ เวลา
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
4 มกราคม 2024 10:30
🌑
เดือนมืด
11 มกราคม 2024 18:57
🌓
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
18 มกราคม 2024 10:53
🌕
วันเพ็ญ
26 มกราคม 2024 0:54
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
3 กุมภาพันธ์ 2024 6:18
🌑
เดือนมืด
10 กุมภาพันธ์ 2024 5:59
🌓
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
16 กุมภาพันธ์ 2024 22:01
🌕
วันเพ็ญ
24 กุมภาพันธ์ 2024 19:30
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
3 มีนาคม 2024 22:24
🌑
เดือนมืด
10 มีนาคม 2024 16:00
🌓
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
17 มีนาคม 2024 11:11
🌕
วันเพ็ญ
25 มีนาคม 2024 14:00
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
2 เมษายน 2024 10:15
🌑
เดือนมืด
9 เมษายน 2024 1:21
🌓
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
16 เมษายน 2024 2:13
🌕
วันเพ็ญ
24 เมษายน 2024 6:49
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
1 พฤษภาคม 2024 18:27
🌑
เดือนมืด
8 พฤษภาคม 2024 10:22
🌓
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
15 พฤษภาคม 2024 18:48
🌕
วันเพ็ญ
23 พฤษภาคม 2024 20:53
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
31 พฤษภาคม 2024 0:13
🌑
เดือนมืด
6 มิถุนายน 2024 19:38
🌓
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
14 มิถุนายน 2024 12:18
🌕
วันเพ็ญ
22 มิถุนายน 2024 8:08
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
29 มิถุนายน 2024 4:53
🌑
เดือนมืด
6 กรกฎาคม 2024 5:57
🌓
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
14 กรกฎาคม 2024 5:49
🌕
วันเพ็ญ
21 กรกฎาคม 2024 17:17
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
28 กรกฎาคม 2024 9:51
🌑
เดือนมืด
4 สิงหาคม 2024 18:13
🌓
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
12 สิงหาคม 2024 22:19
🌕
วันเพ็ญ
20 สิงหาคม 2024 1:26
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
26 สิงหาคม 2024 16:26
🌑
เดือนมืด
3 กันยายน 2024 8:55
🌓
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
11 กันยายน 2024 13:06
🌕
วันเพ็ญ
18 กันยายน 2024 9:34
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
25 กันยายน 2024 1:50
🌑
เดือนมืด
3 ตุลาคม 2024 1:49
🌓
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
11 ตุลาคม 2024 1:55
🌕
วันเพ็ญ
17 ตุลาคม 2024 18:26
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
24 ตุลาคม 2024 15:03
🌑
เดือนมืด
1 พฤศจิกายน 2024 19:47
🌓
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
9 พฤศจิกายน 2024 12:56
🌕
วันเพ็ญ
16 พฤศจิกายน 2024 4:29
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
23 พฤศจิกายน 2024 8:28
🌑
เดือนมืด
1 ธันวาคม 2024 13:21
🌓
จันทร์ครึ่งดวงครั้งแรก
8 ธันวาคม 2024 22:27
🌕
วันเพ็ญ
15 ธันวาคม 2024 16:02
🌗
จันทร์ครึ่งดวงครั้งสุดท้าย
23 ธันวาคม 2024 5:18
🌑
เดือนมืด
31 ธันวาคม 2024 5:27
The calculation is based on J. Meeus «Astronomical Algorithms Second Edition (ISBN 978-0-943396-61-3)» Chapter 49 «Phases of the Moon» from page 349ff, deviation of approx. +/- 4 seconds. The calculated seconds are rounded to the nearest minute.